Tehlikeli Atık Geri Dönüşümü ve Tehlikesiz Atık Geri Dönüşümü

Tehlikeli Atık Geri Dönüşümü

Tehlikeli Atık Geri Dönüşümü ve Tehlikesiz Atık Geri Dönüşümü Tehlikeli atıklar, insan ve çevre sağlığı için tehlikeli olan yakıcı, yanıcı, patlayıcı, kanserojen ve zehirli atıkların tamamını kapsayan genel bir tanımdır. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre, tehlikeli atıklar proseslerine ve kaynaklarına göre çeşitli sınıflara ayrılmıştır.

AY ÇEVRE Tehlikesiz Atık Geri Dönüşümü olarak, tehlikeli atıkların arındırma işlemleri gerçekleştirilerek atık sınıflarına göre uygun prosesler uygulanarak geri kazanım ve bertaraf işlemleri gerçekleştirilir. Böylelikle çevreye herhangi bir zarar vermesi engellenir.

Tehlikesiz Atık Geri Dönüşümü

Tehlikesiz atıklar insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen atıkları kapsamaktadır. Tehlikesiz atıklar genellikle son kullanma tarihi gelen ya da son kullanma tarihi geçen atıklardır. Kullanılmayan tehlikesiz atıkların geri dönüştürülerek üretim sürecine tekrar kazandırılması gerekir.

Tehlikesiz atık geri kazanımı, kullanım dışı kalan atıkların çeşitli geri dönüşüm yöntemleriyle tekrar üretim süreçlerine katılmasını sağlamaktadır. Kullanılmayan maddelerin geri dönüştürülmesi ile ilk olarak ham madde gereksinimi azaltılmış olur. İnsan nüfusunun artışıyla doğru orantılı olarak artan tüketiminin doğal dengeye zarar vermesi ve doğanın kirletilmesi engellenmiş olur. Yeniden dönüştürülebilen malzemelerin tekrar ham madde olarak kullanılması önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar.

Boya, kimya, kozmetik, petrol, gıda ve tarım, tekstil ve ham maddeleri, deri ve deri ürünleri, enerji, ambalaj, demir-çelik, metal, maden, oto sanayi, ilaç ve eczacılık gibi sektörlerde yüklü miktarlarda atıklar meydana gelmektedir. Bu nedenle, tehlikesiz atık üreticisinin bazı sorumlulukları bulunmaktadır.

Bu sorumluluklardan bazıları, tehlikesiz atık üretiminin en az seviyeye inmesini sağlayacak şekilde gerekli önlemleri almaktır. Tesisten kaynaklanan tehlikesiz atıkların geri kazanımına yönelik olarak hazırlanan üç yıllık atık yönetim planını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunmak ve hazırlanan yönetim planını hayata geçirmektir.

Tehlikesiz atıkların tesis sınırları içinde ya da sanayi alanlarında belirlenecek bölgelerde, sızdırmaz, emniyetli konteyner ve benzeri malzeme içerisinde birbirleriyle karıştırmadan muhafaza edilmesi gerekir. Tehlikesiz atıklar, tehlikeli atıklardan ayrı olarak saklanmalı ve üzerinde tehlikesiz atık ibaresi ve atık koduna yer verecek şekilde belirlenen şartlara uygun olarak geçici şekilde depolanmalıdır.

Tehlikesiz atıklar çevre izin/lisansına sahip geri kazanım tesislerine gönderilmelidir. Tehlikesiz atıkların çeşitli sebeplerden dolayı dökülmesi gibi olaylarda kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne bilgi verilmeli, atığın çeşidine bağlı olarak olayın gerçekleştiği zamandan itibaren en geç bir ay içerisinde olay yerinin eski haline getirilmesini sağlamalıdır. Tehlikesiz atıkların ekonomiye katkı sağlamak ve nihai bertarafa gidecek atık miktarının azaltılması amacıyla geri kazandırılması esastır.

Plastik atıklar (plastik bidon, mavi bidon, beyaz bidon, PE içeriğe sahip atıklar) uygun şekilde ayrıştırılır. Ayrıştırılmış olan plastik atıklar kırılarak granül prosesinde kullanılmak için plastik çapak haline getirilir.

Metal hurdaları parçalamak ya da boyutlarını küçültmek suretiyle yoğunluğunu ve kalitesini artırarak ve arındırarak ham madde niteliğine getirilir. Böylelikle metal sektörüne hazır hale dönüştürülür.

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tehlikesiz ve İnert Atıklar ile ilgili mevzuat, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği” uyarınca Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesisi Lisansına Eroğlu Çevre End. Atık Yön. Ltd. Şti. Hak kazanmıştır. Tehlikesiz atık toplma ayırma belgesi ücreti 2019 ylında küçük bir artış yapılarak makul değerlerde tutulmuştur. Eski deyimle hurdacı düşük maliyetlere tehlikesiz atıkların geri kazanım tebliği gereksinimlerini yerine getirerek geri dönüşümcü olmuştur.

Mevzuata göre;
  • Tehlikesiz ve inert atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi,
  • Atık miktarının azaltılması, geçici depolanması,
  • Geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması esastır.
  • Tehlikesiz atık üreticileri tarafından oluşturulan tehlikesiz atıklar oluştuğu noktalardan konteyner sistemi ile veya yerinde alım ile araçlarımızla alınarak, toplama-ayırma belgeli tesislerimize getirilir, atıklar cinslerine göre ayrıştırıldıktan sonra preslenir ve geri dönüşüm tesislerine sevk edilir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” çerçevesinde vermiş olduğu Hurda Metal İşleme Lisansıyla hurdaların geri dönüşümünü sağlamaktadır.
Tesiste gelen hurda metal nitelikli atıklar işlenir. Tesise getirilip işlenen bu atıklar, Atık Yönetiminin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-IV’üne göre madde 4.1.1’de listelenmiştir. Tesise gelen Hurda Metal için uygulanan geri kazanım yöntemi kodları, aynı yönetmeliğin EK-II B’sine göre şu şekildedir:
R4: Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü,
Tesise hurda metal nitelikli atıklar şu yollar ile gelmektedir:
1. Atık üreticisi sanayi tesisleri ile sözleşmeler yapılır ve tesise uygun konteynerler bırakılır veya vinçli araçlar ile yükleme yapılır. Bu atıklar düzenli olarak alınarak tesise getirilir.
2. Ömrünü tamamlamış sanayi tesislerinin söküm ihalelerine girilir; sökümlerden çıkan atıklar tesise getirilir.
3. Atık üreticileri, nakliyeciler aracılığı ile veya doğrudan kendileri atıkları tesise getirir.
Tesise gelen hurda metal nitelikli atıklar genel olarak şu şekildedir:
1. Ömrünü tamamlamış ve sökülen tesislerden çıkma metal atıkları,
2. Sanayi tesislerinin imalat kırpıntıları, döküntüleri, sac parçaları
3. İnşaat atıkları,
4. Piyasaya sürülmemiş imalat atıkları, hatalı ürünler,
5. Ömrünü tamamlamış metal malzemeler,
6. Hurda bakır, hurda prinç, hurda krom, hurda alüminyum ve ömrünü tamamlamış sanayii makinaları.
Tesisise gelen metal olmayan tehlikesiz atıkların şu şekildedir:
1. Plastikler
2. Kağıt, karton
3. Kablo, pvc,
4. Ahşap palet ve plastik paletler.
Tesisimizde bu tür hurdalar kesim, pres, paketleme gibi fiziki işlemlerden geçerek eritilmeye hazır hale getirilir. Böylece metal hurdalarını eritme fabrikalarına göndererek ülke ekonomisine ve çevreye tekrar kazandırmaktadır.
Fiyatlandırma:
Sanayii işletmelerinden çıkan tehlikesiz atıkların fiyatlandırması aşağıdaki gibidir.
Hurda metal fiyatları, hurda bakır fiyatları, hurda alüminyum fiyatları, hurda krom fiyatları, hurda kağıt karton fiyatları olarak ayırılır ve güncel piyasa şatlarına göre belirlenmektedir.