Atık Yönetimi Nedir?

Atık Danışmanlığı, Her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir.

Atık Danışmanlığı kısaca; atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesidir.

  • Faaliyetler sonucu oluşan tüm atıkların sınıflandırılması
  • Atık yönetimi ile ilgili talimat ve organizasyonel yapının oluşturulması
  • Endüstriyel atık yönetim planının hazırlanması
  • Tehlikeli atıklar için depolama sahalarının projelendirme ve izin hizmetleri
  • Yönetmelikler bazında tüm beyan formların hazırlanması
  • Atıkların geri kazanım/nihai bertaraflarıyla ilgili proje, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi

İrtibat Noktası -Çalışma Ekibi

AY ÇEVRE olarak, sektördeki lider Çevre ve Atık Yönetimi Danışmanı olarak müşterilerimize uçtan uca Sıfır Atık Danışmanlığı vermekteyiz. Sıfır Atık Yönetim Sisteminden sorumlu olacak bir ekip oluşturulur. Bu ekipteki kişiler sıfır atık sisteminin kurulumu, geliştirilmesi, iyileştirilmesini etkin olarak ve en verimli bir şekilde yürütülmesi ve takip edilmesini yapar.

Mevcut Durum

Ekip oluşturulduktan sonra Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurabilmek için mevcut durum analizi mutlaka yapılmalıdır. Mevcut durum belirlenirken; kurumda çalışan personel sayısı, atık yönetiminden sorumlu birim, kurumda oluşan atıkların miktarı, özellikleri, kaynağı, toplama ve biriktirme yöntemleri, atık geçici depolama alanları varlığı, atıkların verildiği bertaraf veya geri kazanım tesisi bilgileri ile birlikte bunlarla ilgili kayıtların tutulup tutulmadığı izlenmelidir.

Planlama

Bu aşamada her kuruma özgü planlama yapılır. Planlamada; toplama, taşıma, geçici depolama ve uygulamanın ne şekilde ne zaman, nasıl, kimler tarafından gerçekleştirileceğine ilişkin talimat hazırlanır.

İhtiyaç Belirleme

Sistemin kurulacağı alanda her birim dikkate alınarak ihtiyaçlar ve gereken ekipmanlar (kumbara, poşet, konteyner, eğitim materyalleri, takip çizelgeleri) belirlenir ve uygulamaya geçmeden önce temin edilmesi sağlanır. Biriktirme ekipmanları sıfır atık renk skalasına uygun şekilde renklendirilir.

Eğitim – Bilinçlendirme

Uygulamaya geçilmeden önce hedef kitlelere yönelik uygulamalı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılır. Kurumda belirlenecek hedef kitle, odak noktaları, bakım onarım sorumluları, geçici depolama alanı sorumluları, temizlik görevlileri ile birlikte tüm çalışanları kapsamaktadır.

Uygulama

İhtiyaçlara yönelik temin edilen biriktirme ekipmanları tüm personelin kolayca ulaşabileceği noktalara, uygun aralıklarla yerleştirilir. Ekipmanlara göre tasarlanmış bilgilendirme afişleri, ekipmanların üstüne, kolayca görülebilecek şekilde asılır. Biriktirme ekipmanı ve tanıtım materyallerinde renk skalasına dikkat edilmelidir.

Raporlama-İzleme-Önlem-Revizyon

Uygulama etkinliğini değerlendirmek adına belli zaman aralıklarında izleme ve değerlendirme yapılarak uygulamada aksayan noktaları tespit ederek geliştirme adına çalışmalar yapılır. Toplanan ve lisanslı tesislere sevk edilen atıkların beyanı, eğitim faaliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait entegre çevre bilgi sisteminden yapılır.